سفارش تبلیغ
صبا

مقاله اثرات اکولوژیکی جادههای جنگلی بر روی تنوع زیستی و ترکیب گو

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثرات اکولوژیکی جادههای جنگلی بر روی تنوع زیستی و ترکیب گونههای گیاهی (مطالعه موردی: طرحهای جنگلداری لیرهسر، گلندرود و مکارود) word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرات اکولوژیکی جادههای جنگلی بر روی تنوع زیستی و ترکیب گونههای گیاهی (مطالعه موردی: طرحهای جنگلداری لیرهسر، گلندرود و مکارود) word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثرات اکولوژیکی جادههای جنگلی بر روی تنوع زیستی و ترکیب گونههای گیاهی (مطالعه موردی: طرحهای جنگلداری لیرهسر، گلندرود و مکارود) word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرات اکولوژیکی جادههای جنگلی بر روی تنوع زیستی و ترکیب گونههای گیاهی (مطالعه موردی: طرحهای جنگلداری لیرهسر، گلندرود و مکارود) word :

بطور کلی حاشیه جادهها متلاطم و آشفتهتر، گرمتر، خشکتر و نورخیزتر میباشد .(16) بدین ترتیب رستنیهای پیرامون جاده های جنگلی با استقرار گونههای سریعالّرشد و نورپسند مانند توسکا، کلهو، تمشک و غیره افزایش مییابد 22)، .(24 این وضعیت تا حدود زیادی به نوع مسیرحمل و نقل (راه آهن یا جاده) و مشخصات روسازی جاده اعم از آسفالته و خاکی بستگی دارد 17)، .(19 قطع درختان در هنگام ساخت جادههای جنگلی باعث افزایش میزان نور و سطوح فعالیت فتوسنتزی اشکوب زیرین می گردد .(14) شدت نور و دما از حاشیه جاده بسمت بخشهای داخلی جنگل کاهش معنیداری را نشان می دهد، درحالیکه میزان رطوبت افزایش نسبی را نشان میدهد

.(15) عرصههایی که تاج پوشش بازتری دارند، بیشتر مورد هجوم گونههای غیربومی (24) و نورپسند قرار می گیرند .(12)

تنوع گونهای بهعنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی در اکولوژی خصوصاً اکولوژی پوشش گیاهی مطرح میباشد(.(6 تنوع زیستی جنگل منبع بسیار مهم و با ارزشی است، زیرا گونههای موجود در جنگل و ذخایر ژنتیکی تشکیل دهنده آن برای سلامتی و تأمین نیازهای بشر و سایر موجودات حائز اهمیت بوده و قطعاً فقدان تنوع زیستی تهدید خطرناکی برای بقای انسان و سایر موجودات محسوب میشود .(6) احداث جاده در

41

مجله پژوهشهای گیاهی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 27، شماره 1، 1393

اکوسیستم جنگل موجب تغییر یافتن میکروکلیما، رژیم نوری، وزن مخصوص ظاهری، رطوبت، مواد آلی خاک و آغاز فرایند توالی در نوارها و دیوارههای خاکی حاشیه جادههای حمل و نقل میشود 21)، .(26 همچنین کاهش تراکم تاج پوشش و رقابت نوری در حریم جاده، امکان دسترسی به تشعشعات خورشیدی را برای انواع رستنیها فراهم مینماید .(20) ترابی (1387) اثرات جادههای جنگلی بر روی آشکوب علفی، میزان رطوبت خاک و لاشبرگ مجاور در جنگلهای چمستان و لاویج را بررسی کرد. به این منظور تغییرات فاکتورهای رطوبت خاک، وزن خشک لاشبرگ و عدم حضور گونههای علفی از لبه جاده-

ها تا فاصله 40 متری در عمق جنگل و در دو ارتفاع از سطح دریا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که با فاصله از جاده میزان رطوبت خاک افزایش یافته است و این افزایش در ارتفاع زیر1000 متر تا فاصله 25

متر و برای ارتفاع بالای 1000 متر تا فاصله 7/5 متر و در مجموع تا فاصله 15 متر به صورت معنیدار میباشد(.(5

ریاحی فر (1389) اثر جادههای جنگلی بر خصوصیات خاک و پوشش گیاهی در جنگلهای نکا (ظالم رود) را بررسی کرد و از 3 قطعه نمونه 400 متر مرّبعی در هر طرف جاده از لبه جادهها تا فاصله 100 متری در عمق جنگل پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که با فاصله از جاده میزان تنوع زیستی پوشش علفی و زادآوری کاسته میشود. همچنین میزان منیزیم تبادلی و هدایت الکتریکی خاک در فاصله 0-20 متری حاشیه جاده بیشتر از 20

مترهای دوم و سوم است(.(7

اسپونر و همکاران (2003) اثرات تخریب و بهم خوردگی ناشی از شبکههای جادهای را بر روی بوتههای کنار جاده-

ای در استرالیا بررسی کردند. برای این منظور 80 جمعیت با فاصله 250 متر از همدیگر را در اطراف جادهها انتخاب نمودند و به این نتیجه رسیدند که ارتباط معنیداری بین تجدید حیات عمده آکاسیا با حوادث شبکههای جادهای وجود دارد. همچنین آکاسیاهای با سنین کمتر در فاصله

نزدیکتری نسبت به جاده قرار دارند .(25) دلگادو و همکاران (2007) اثرات حاشیهای جادهها را بر روی دما، نور، تاج پوشش و ارتفاع تاج در جنگلهای کاج و برگ بو در جزایر قناری و تنریف با استفاده از ترانسکتهایی به صورت عمود بر مسیر از لبه جاده بسمت داخل جنگل تا عمق 100 متر، مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که از لبه جاده بسمت بخشهای داخلی جنگل تغییرات دمایی معنیدار تنها برای 3 متر، نوسان نوری در 6

متر و تغییرات تاج پوشش و ارتفاع آن در 10 متر اول ثابت شده است. همچنین جادههای آسفالته و مسیرهای شوسه الگوهای مختلفی را در مورد تغییرات دمایی از خود نشان دادند .(15)

کریم و مالیک (2008) به بررسی پوششهای گیاهی که بعد از ساخت جادههای جنگلی از کنارههای جادههای جنگلی تا لبه جنگل مستقر میشوند و همچنین اثرات ناشی از ساخت جادهها در پارک ملی ترانوا واقع در کانادا پرداختند و برای آنالیز پوشش گیاهی و خاک در زیستگاههای کوچک اطراف جادهها از 34 ترانسکت که به صورت تصادفی و عمود بر جاده تا لبه جنگل (به طول
10متر) ادامه داشت بهره بردند و به این نتیجه رسیدند که پراکندگی پوششهای گیاهی در طول کنارههای جاده متأثر از عوامل میکروتوپوگرافی، نوع لایهها و افقهای خاک و همچنین عوامل محیطی ایجاد شده در اثر ساخت جادهها می باشد. همچنین نتایج مطالعه آنها نشان داد که کمترین میزان رطوبت و مواد آلی و بالاترین چگالی حجمی در شانه جادهها دیده میشود .(21) زانگ و دینگ (2009)

ترکیب جامعه، ساختار و عملکرد گیاه (بذردهی و چوب تولیدی) را در سه قسمت مسیر جاده، خاکبرداری، خاکریزی و جاده بهرهبرداری بررسی کردند. از آنجاییکه ساخت جادههای جنگلی باعث تغییر در تنوع و ترکیب گونههای کناره و کف جنگل میشود، بنابراین بررسی تنوع و ترکیب گونههای علفی از حاشیه جاده به عمق جنگل ما را به درک بهتری از اثرات زیستمحیطی جادههای جنگلی

42

مجله پژوهشهای گیاهی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 27، شماره 1، 1393

میرساند. این تحقیق بمنظور بررسی اثرات اکولوژیکی جادههای جنگلی آسفالته و خاکی بر روی تنوع زیستی و ترکیب گونههای گیاهی انجام شده که تاکنون تحقیق جامعی در ارتباط با آن در داخل کشور انجام نشده است.

مواد و روشها

منطقه مورد مطالعه: این تحقیق در سریهای چهارم، اول و دوم شهرستانهای تنکابن، نور و چالوس واقع در حوزههای آبخیز 35، 48 و 36 استان مازندران در شمال ایران انجام شده است. سریهای مورد مورد مطالعه بهترتیب دارای طولهای جغرافیاییً00َ55ْ50 تاً00َ50ْ50،ً30

َ53 ْ52 تاً10َ32ْ52 ًو00َ51 60 تاً5 َ51 10

شرقی و عرضهای جغرافیاییً24َ44ْ36 تاً30 َ37

ْ36 ًو30 َ28 ْ36 تاً30َ33ْ36 و40َ36 36 تاً32

َ38ْ36 شمالی میباشد. ارتفاع از سطح دریا در سه منطقه

تقریباً یکسان و بین 420 تا 430 متر میباشد. متوسط دما در گرمترین ماه سال در سریهای مذکور بهترتیب 22/4، 26/7 و27/2 درجه سانتیگراد و در ماههای مرداد و تیر است. متوسط دما در سردترین ماه سال 0/5، 0/4 و 0/3

درجه سانتیگراد (در بهمنماه) است. متوسط باران سالیانه در سریهای مذکور بالغ بر 554، 1086 و 1251 میلیمتر و متوسط رطوبت نسبی هوا حدود 81%، 85% و 83%
می باشد. بیشترین سطح مناطق مورد بررسی دارای شیب بین 20 تا 30 درصد و با جهت غالب اکثرًا شمالی است.

بافت خاک سریهای مورد مطالعه، سنگین تا بسیار سنگین است. خاک کمعمق تا عمیق بوده، ساختمان خاک در سریهای مورد مطالعه بهترتیب دانهای ریز و درشت، در بالا چند وجهی، دانهای، منشوری و دانهایریز تا درشت است

1)، 2، .(3

100متر 20متر

20 متر

20متر

میکروپلاتهای 2×2 متر برای بررسی پوشش گیاهی

شکل -1 روش نمونهبرداری در اطراف جادههای جنگلی

43

مجله پژوهشهای گیاهی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 27، شماره 1، 1393

روش جمعآوری دادهها: در ابتدا با جنگلگردشی و استفاده از کتابچههای طرحهای جنگلداری موردنظر جاده-

های آسفالته و خاکی به طول یک کیلومتر که حداقل 10

سال از ساخت آن گذشته باشد شناسایی شد، زیرا تغییر و تحول در جنگل و محیط طبیعی کند و بطئی و در درازمدت صورت میگیرد، بنابراین جادههایی انتخاب گردید که تأثیر خود را بر تنوع و ترکیب گونههای علفی اطراف خود گذاشته باشد. همچنین سعی شد شرایط فیزیوگرافی جنگلهای مورد مطالعه از نظر توپوگرافی، شیب، ارتفاع از سطح دریا، جهت دامنه و غیره یکسان

باشد. در هر طرف جاده شش قطعه نمونه 400 متر مربعی

20×20) متر) برداشت شد .(11) بدین صورت که سه قطعه نمونه به فواصل 100 متر در حاشیه و سه قطعه نمونه دیگر به موازات قطعات نمونه حاشیه جاده و فواصل 20 متری برداشت گردید (شکل .(1 از 9 میکروپلات 2×2 برای اندازهگیری پوشش علفی استفاده شد .(11) در مجموع از

72 پلات و 648 میکروپلات برای ثبت پوششهای گیاهی استفاده گردید. در داخل میکروپلاتها پارامترهای نوع گونه-

ها و درصد پوشش علفی به درصد طبق معیار براون بلانکه اندازهگیری و ثبت شد.

جدول -1 آنالیز واریانس چندطرفه شاخصهای تنوع گونههای گیاهی در رابطه با مشخصههای مورد بررسی (در جاده آسفالته)

منبع تغییرات شاخصهای تنوع F Sig

منطقه سیمسون 0/72 0/49
شانون وینر 2/31 0/12
مارگالف 0/87 0/43
منهینیک 1/05 0/36
کامارگو 0/11 0/89
اسمیت ویلسون 0/94 0/40
موقعیت سیمسون 45/54 0/00
(فاصله از جاده) شانون وینر 951/71 0/00
مارگالف 501/70 0/00
منهینیک 34/16 0/00
کامارگو 478/49 0/00
اسمیت ویلسون 610/05 0/00
بالا و پایین بودن سیمسون 0/64 0/43
شانون وینر 0/00 0/96
مارگالف 1/50 0/23
منهینیک 0/95 0/33
کامارگو 1/02 0/32
اسمیت ویلسون 0/58 0/45

محاسبه شاخصهای تنوع زیستی: مقادیر شاخصهای آنالیز دادهها: درصد پوشش گونههای گیاهی وارد نرم
تنوع، غنای و یکنواختی با در نظر گرفتن درصد پوشش افزارPast ver . 1.39 و Ecologycal Methodology ver.
گونههای گیاهی ثبت شده در عرصه مورد مطالعه محاسبه 60 شد و شاخص تنوع شانونوینر و سیمسون، غنا برای
گردید 7)، 9، .(11 شاخصهای مارگالف و منهینیک، یکنواختی برای

44

مجله پژوهشهای گیاهی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 27، شماره 1، 1393

شاخصهای کامارگو و اسمیت – ویلسون در جادههای آسفالته و خاکی محاسبه گردید.
جدول-2 مقایسه میانگین ±) اشتباه معیار) مقادیر شاخصهای تنوع در ارتباط با مشخصههای مورد بررسی (در جادههای آسفالته)
مشخصههای مورد بررسی شاخصهای تنوع شاخصهای غنا شاخصهای یکنواختی
سیمسون شانون وینر مارگالف منهینیک کامارگو اسمیت ویلسون
مناطق مورد لیره سر 0/79(0/01) 1/59(0/12) 1/60(0/15) 0/84(0/06) 0/63(0/05) 0/57(0/06)
بررسی گلندرود 0/81(0/01) 1/53(0/13) 1/55(0/14) 0/95(0/07) 0/63(0/06) 0/58(0/06)
مکارود 0/80(0/01) 1/53(0/13) 1/53(0/13) 0/87(0/07) 0/62(0/06) 0/55(0/07)
فاصله از جاده حاشیه جاده 0/84(0/00)a 1/97(0/02)a 2/03(0/04)a 1/07(0/03)a 0/82(0/01)a 0/78(0/01)a
(موقعیت) دور از جاده 0/76(0/00)b 1/13(0/01)b 1/09(0/00)b 0/71(0/03)b 0/44(0/01)b 0/35(0/01)b
بالا یا پایین بالای جاده 0/81(0/01) 1/55(0/10) 1/53(0/10) 0/86(0/05) 0/64(0/05) 0/56(0/05)
بودن جاده پایین جاده 0/80(0/01) 1/55(0/10) 1/58(0/12) 0/92(0/05) 0/62(0/04) 0/57(0/05)
ابتدا نرمال بودن دادهها بوسیله آزمون کولموگروف و غنا کاهش مییابد (جدولهای 2 و .(4 البته مقادیر
اسمیرنوف و تست همگنی واریانس با استفاده از آزمون شاخصهای تنوع زیستی گونههای علفی در جادههای
لون مورد بررسی قرارگرفت. سپس اثر موقعیت (فاصله از آسفالته و خاکی تفاوت معنیداری را نشان نمیدهد
جاده) و بالا یا پائین جاده بر روی شاخصهای تنوع، غنا، (جدول .(5
یکنواختی با استفاده از آنالیز واریانس چندطرفه در قالب جدول -3 آنالیز واریانس چندطرفه شاخصهای تنوع گونههای گیاهی
رویه (General Linear Model) GLM تعیین گردید و از در رابطه با مشخصههای مورد بررسی (در جادههای خاکی)
آزمون دانکن نیز بمنظور مقایسه چندگانه میانگین استفاده منبع شاخصهای F Sig

شد. لازم به ذکر است که کلیه محاسبات آماری در نرمافزار تغییرات تنوع
SPSS 11.5 انجام شد. منطقه سیمسون 0/65 0/52
شانون وینر 0/48 0/62
نتایج
مارگالف 1/12 0/34
شاخصهای تنوع زیستی: آنالیز واریانس چندطرفه نشان منهینیک 1/33 0/28
کامارگو 0/13 0/87
داد که اثر موقعیت (فاصله از جاده) جادههای آسفالته و اسمیت ویلسون 0/12 0/88
خاکی کاملاً معنیدار است، بدین صورت که با فاصله از موقعیت سیمسون 159/81 0/00
جاده مقادیر تنوع زیستی کاهش مییابد. مکانهای بالا و (فاصله از شانون وینر 822/83 0/00
جاده) مارگالف 624/61 0/00
پایین جادههای آسفالته و خاکی بر روی شاخصهای تنوع
منهینیک 317/57 0/00
زیستی معنیدار نیست (جدولهای 1 و.(3 مقایسه میانگین
کامارگو 536/48 0/00
مقادیر شاخصهای تنوع زیستی در موقعیتهای بالا و پائین اسمیت ویلسون 460/41 0/00
جاده نشان میدهد که بالا و پائین بودن جاده بر روی بالا و پایین سیمسون 1/20 0/28
شاخصهای تنوع زیستی معنیدار نیست و آنالیز دادههای بودن شانون وینر 0/26 0/60
مارگالف 0/04 0/84
مربوط به پلاتها براساس فاصله پلاتها نسبت به جاده، نشان
منهینیک 0/07 0/78
میدهد که با افزایش فاصله از جاده، میزان شاخصهای تنوع
کامارگو 0/31 0/57
اسمیت ویلسون 0/05 0/81

45

مجله پژوهشهای گیاهی (مجله زیست شناسی ایران) جلد 27، شماره 1، 1393

جدول-4 مقایسه میانگین ±) اشتباه معیار) مقادیر شاخصهای تنوع در ارتباط با مشخصههای مورد بررسی (در جادههای خاکی)

مشخصههای مورد بررسی شاخصهای تنوع شاخصهای غنا شاخصهای یکنواختی
سیمسون شانونوینر مارگالف منهینیک کامارگو اسمیت ویلسون
مناطق مورد لیره سر 0/79(0/02) 1/53(0/12) 1/ 53(0/13) 0/84(0/03) 0/60(0/05) 0/58(0/05)
بررسی گلندرود 0/ 79(0/02) 1/50(0/12) 1/53(0/12) 0/ 82(0/04) 0/ 59(0/05) 0/57(0/05)
مکارود 0/80(0/01) 1/53(0/12) 1/58(0/11) 0/81(0/03) 0/ 59(0/05) 0/58(0/06)
فاصله از جاده حاشیه جاده 0/86(0/00)a 1/93(0/02)a 1/ 95(0/02 )a 0/ 94(0/01)a 0/ 76(0/01)a 0/75(0/00)a
(موقعیت) دورازجاده 0/ 73(0/00)b 1/10(0/00)b 1/ 13(0/02)b 0/70(0/00)b 0/42(0/00)b 0/40 (0/01)b
بالا یا پایین بودن بالای جاده 0/ 79(0/01) 1/53(0/10) 1/55(0/10) 0/82(0/03) 0/60(0/04) 0/58(0/04)
جاده پایین جاده 0/80(0/01) 1/51(0/10) 1/54(0/09) 0/82(0/03) 0/ 59(0/04) 0/57(0/04)
جدول – 5 مشخصههای آماری مقادیر شاخصهای تنوع زیستی گونههای گیاهی در جادههای آسفالته و خاکی
مشخصههای آماری میانگین انحراف معیار اشتباه معیار مقدارt Sig
شاخصهای تنوع آسفالته خاکی آسفالته خاکی آسفالته خاکی
شاخصهای سیمسون 0/80 0/79 0/05 0/07 0/00 0/01 0/50 0/61
تنوع شانون وینر 1/55 1/52 0/43 0/42 0/07 0/07 0/31 0/75
شاخصهای مارگالف 1/56 1/54 0/49 0/42 0/08 0/07 0/14 0/88
غنا منهینیک 0/89 0/82 0/24 0/13 0/04 0/02 1/42 0/16
شاخصهای کامارگو 0/63 0/59 0/20 0/17 0/03 0/02 0/78 0/43
یکنواختی اسمیت ویلسون 0/57 0/57 0/22 0/18 0/03 0/03 -0/13 0/89

ترکیب گونههای گیاهی: در این بررسی در مجموع سه منطقه، 35 گونه گیاهی در جاده خاکی و 39 گونه گیاهی در جاده آسفالته شناسایی شد که در جدولهای 6 و 7

حضور و یا عدم حضور گونههای گیاهی در مناطق مورد مطالعه و فواصل 0 – 20 و 40– 60 متر در بالا و پائین جاده آورده شده است. در پلاتهای حاشیه جادههای آسفالته و خاکی حضور گونههای نورپسند بیشتر از پلاتهای داخل جنگل میباشد.

بحث و نتیجهگیری

بررسی و نتایج این تحقیق در سه منطقه نشان داد که جاده-

های آسفالته و خاکی بر روی تنوع زیستی و ترکیب گونههای علفی به لحاظ درصد پوشش و نوع گونه، به طور معنیداری تأثیر دارند که با نتایج تحقیق الاندر و همکاران
(1998) مطابقت دارد (جدولهای 6 و .(7 در جادههای

آسفالته میزان تنوع و غنای گونهای به میزان اندکی بیشتر از جادههای خاکی بود که علت این اختلاف اندک را میتوان به خصوصیات فیزیکی مصالح روسازی جادههای آسفالته مرتبط دانست ولی تفاوت معنیداری بین جادههای آسفالته و خاکی به لحاظ تنوع و غنای گونهای مشاهده نشد، که با نتایج تحقیق گاستاوسون (1990) و همچنین هانسن و کلونگر (2005) مطابقت دارد. همچنین حضور گونهها در حاشیه جادههای آسفالته و خاکی نشان داد که گونههای نورپسند مانند تمشک، پلهم و توسکا در حاشیه جادههای آسفالته و خاکی بمراتب بیشتر از میکروپلاتهای داخل جنگل می باشند که با نتایج مطالعات دلگادو و همکاران

(2007) که بیان نمودند در حاشیه جادههای جنگلی گونه-

های نورپسند مستقر میشوند مطابقت دارد.

 

اشتراک‌گذاری:

 

 

 

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله ارائه راهکارهای برای استعدادیابی و پرورش استعدادها در رشته

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارائه راهکارهای برای استعدادیابی و پرورش استعدادها در رشته فوتبال word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه راهکارهای برای استعدادیابی و پرورش استعدادها در رشته فوتبال word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارائه راهکارهای برای استعدادیابی و پرورش استعدادها در رشته فوتبال word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارائه راهکارهای برای استعدادیابی و پرورش استعدادها در رشته فوتبال word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

فریده اشرف گنجویی – عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
سجاد دوستداری – کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
سیدحمید سجادی – عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

چکیده:

اثر بخشی فرآیند استعدادیابی در گرو پیوستگی و آمیختگی و همراهی سه حلقه و مرحله به هم پیوسته،شناسایی افراد موثر، هدایت افراد موثر، حمایت افراد مستعد است ) 1(. بسیاری از باشگاه ها بازیکنان مستعد را درسنین نسبتا پا یین ثبت نام می کنند و تحت برنامه های تخصصی قرار می دهند تا توانایی های آنان را تکمیل کنند. بنابراین انتخاب، رشد و راهنمایی حرفه ای بازیکنان جوان در صدر اولویت های بسیاری از باشگاه هایدرجه اول قرار گرفته است تا بتوانند مقام وضعیت تجاری و ورزشی شان را حفظ کنند ) 2(. چهار عامل مهم را درفرآیند پرورش استعدادها، هداف و روش های بلند مدت، دامنه ی گسترده ای از حمایت ها و تشکیلاتمنسجم، تمرکز بر پرورش مناسب و نه بر انتخاب سریع، تمرکز بر تفاوت های فردی دررشد هستند ) 3(. با توجه به تمایزی که بین استعدادیابی و پرورش استعدادها وجود دارد، می توان گفت که استعدادیابی گام اول برای پرورش استعدادها است ) 4(. پیش از شناسایی ورزشکاران نخبه، استعداد برتر را داریم، که این استعداد برتر باید در مسیر تبدیل شدن به وزرشکار نخبه قرار گیرد، بنابراین برای تبدیل شده به یک نخبه ورزشی، بعد از شناسایی استعداد ورزشی برتر، پرورش استعداد را داریم که فرد به ورزشکار نخبه تبدیل شود، قطعآ عدم توجه به هر یک هر یک از فرآیندهای استعدادیابی و پرورش استعدادها، مسیر ایجاد یک ورزشکار نخبه را دچار اختلال خواهد کرد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله پیاده سازی نرم افزار هوشمند تصمیم گیر چند معیاره در مدیریت

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پیاده سازی نرم افزار هوشمند تصمیم گیر چند معیاره در مدیریت ایمنی غذایی word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیاده سازی نرم افزار هوشمند تصمیم گیر چند معیاره در مدیریت ایمنی غذایی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پیاده سازی نرم افزار هوشمند تصمیم گیر چند معیاره در مدیریت ایمنی غذایی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پیاده سازی نرم افزار هوشمند تصمیم گیر چند معیاره در مدیریت ایمنی غذایی word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
علی ریسمان تاب – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات شاهرود، گروه کامپیوتر، شاهرود، ایران
مرتضی زاهدی – استادیار دانشکده کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:
امروزه تامین امنیت مواد غذایی یکی از دغدغه های اصلی دولت محسوب می شود چرا که فقدان آن باعث افزایش بیماری ها در سطح جامعه می شود. از طرفی استانداردهای بین المللی برای تامین امنیت غذایی، از جمله HACCP ایجاد شده است. در این استاندارد چارچوب کلی تامین امنیت برای ماده غذایی بیان شده است و تمامی شرکت ها ملزم به ایجاد راهنمایی HACCP برای هر محصول خود می باشند. در کشورهای صنعتی دنیا، راهکارهای هوشمندی برای ایجاد راهنماها ایجاد شده است ، که در این مقاله محصولات صنایع غذایی سبزنام مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از مدل استدلال مبتنی بر مورد و حل مسئله چند معیاره اقدام به پیاده سازی نرم افزار هوشمند شده است. همچنین پایگاه داده و ساختار آن بررسی شده و در پایان با استفاده از زبان #C برنامه نویسی شده است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله تحلیل شعاع سنجش حس گرها برای رهگیری اهداف سریع در شبکه های

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیل شعاع سنجش حس گرها برای رهگیری اهداف سریع در شبکه های حس گر بی سیم word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل شعاع سنجش حس گرها برای رهگیری اهداف سریع در شبکه های حس گر بی سیم word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیل شعاع سنجش حس گرها برای رهگیری اهداف سریع در شبکه های حس گر بی سیم word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل شعاع سنجش حس گرها برای رهگیری اهداف سریع در شبکه های حس گر بی سیم word :

مقاله تحلیل شعاع سنجش حس گرها برای رهگیری اهداف سریع در شبکه های حس گر بی سیم word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران از صفحه 57 تا 64 منتشر شده است.
نام: تحلیل شعاع سنجش حس گرها برای رهگیری اهداف سریع در شبکه های حس گر بی سیم
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه های حس گر بی سیم
مقاله رهگیری هدف سریع
مقاله همبستگی مکانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوقی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کهایی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در شبکه های حس گر بی سیم با توجه به آرایش متراکم حس گرها و مساله افزونگی اطلاعات، نیازی به فعال بودن تمام حس گرها در هر لحظه نیست. در این مقاله، به دنبال انتخاب مجموعه ای از حس گرهای فعال هستیم که اولا انرژی مصرفی در شبکه کنترل گردد و ثانیا خطای رهگیری یک هدف متحرک از حداکثر مقدار مجازی تجاوز ننماید. بدین منظور تابع هزینه ای بر مبنای همبستگی مکانی تعریف شده، از الگوریتم Spatial-Splitبر مبنای ویژگی های دو پارامتر موثر در همبستگی مکانی جهت انتخاب حس گرها و از روش تخمین نامتمرکز بر مبنای فیلتر اطلاعات توسعه یافته برای رهگیری هدف استفاده می شود. در ادامه اثر سرعت هدف در انتخاب حس گرهای فعال و رهگیری هدف بررسی شده و سپس راه حلی برای کاهش خطای رهگیری بر مبنای افزایش میزان همپوشانی ناحیه سنجش واقعی و ناحیه سنجش تخمینی پیشنهاد می گردد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که دقت رهگیری نه تنها قابل مقایسه با روش های تخمین بهینه است، بلکه از سایر الگوریتم های انتخاب حس گر خطای رهگیری کمتری دارد. در عین این که با انتخاب تعداد محدودی از حس گرها انرژی مصرفی شبکه نیز کاهش می یابد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله نتایج یک تحقیق در رابطه با آسیب دیدگی کشتیگیران word

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نتایج یک تحقیق در رابطه با آسیب دیدگی کشتی‌گیران word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نتایج یک تحقیق در رابطه با آسیب دیدگی کشتی‌گیران word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نتایج یک تحقیق در رابطه با آسیب دیدگی کشتی‌گیران word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نتایج یک تحقیق در رابطه با آسیب دیدگی کشتی‌گیران word :

نتایج یک تحقیق در رابطه با آسیب دیدگی کشتی‌گیران

نتیجه‌ی یک تحقیق نشان داد، مهم ترین علت بروز آسیب دیدگی در میان کشتی گیران به ترتیب 62 درصد خستگی مفرط، 60 درصد آسیب های قبلی، 58 درصد شرایط روحی نامناسب و 56 درصد تمرین و تکنیک غلط و حرکات ورزشی است.
به گزارش ایسنا، در این تحقیق که از سوی علی‌ اکبرنژاد گردآوری شده، آمده است: بررسی نتایج آسیب‌های ورزشی حاکی از آن است که در کل جراحت اندام با 100 درصد شیوع در مقام اول و پس از آن آسیب‌های زخم، ضرب دیدگی وکوفتگی، با 98 درصد شیوع درمقام دوم، آسیب‌های شکستگی 96 درصد سوم و آسیب های کشیدگی و پیچ خوردگی با 90 درصد شیوع درمقام چهارم قرار دارند.

هم‌چنین آسیب در رفتگی با 58 درصد، مینیسک 50 درصد، ترک خوردگی 48 درصد، پارگی عضلات با 26 درصد شیوع در رده‌های بعدی قرار دارند. ضمن این که آسیب دیسک با 20درصد پایین‌ترین درصد شیوع را به خود اختصاص داده است.

به علت درگیر شدن کلیه‌ی اندام‌ها در ورزش کشتی می توان گفت هیچ یک از اعضای بدن مصون از آسیب نخواهند بود و تنوع آسیب‌ها نیز زیاد است. به طوری که در آسیب‌های استخوانی، شکستگی گوش با 86 درصد، دندان با 65 درصد بیشترین و در ترک خوردگی نیز انگشتان دست و ترقوه با 10 درصد بیش‌ترین شیوع را به خود اختصاص داده‌اند.
در آسیب‌های پوستی در جراحت، گردن‌، گوش و انگشتان دست به ترتیب با 98 درصد، 90 درصد، 42 درصد؛ در زخم حفره‌ی دهان، ابرو و گوش با 72 درصد، 68 درصد، 58 درصد؛ در آسیب‌های عضلانی، ضربدیدگی و کوفتگی انگشتان دست گردن و کمر به ترتیب 76 درصد، 62 درصد، 48؛ در کشیدگی عضلانی گردن و ران 48 درصد و در پارگی عضلانی ران با 8 درصد بیش‌ترین شیوع را داشته‌اند.

در آسیب‌های مفصلی، درفتگی انگشتان دست با 36 درصد، آرنج 22 درصد ودر پیچ خوردگی نیز انگشتان دست و مچ پا با 68 درصد و 56 درصد؛ در زمینه زانو هم میزان 10 درصد افراد صرفا پیچ خوردگی داشته و50 درصد افراد دچار آسیب مینیسک شده‌اند که طبعاً همراه با پیچ خوردگی بوده است و در کل می‌توان مقدار آن را 60 درصد قلمداد کرد.
به طورکلی می توان گفت در اندام فوقانی، انگشتان دست بیشترین سهم در آسیب‌های را داشته که علت آن را می‌توان درگیری مستقیم انگشتان برای اجرای کلیه‌ی فنون دانست.
در سر و صورت، گوش بیش‌ترین آسیب را داشته و دیگر عضوها نیز از درصد قابل توجهی برخوردار بوده اند که با تحقیقات دیگر نیز مطابقت دارد. دلیل آنها می تواند برخورد اعضای سر وصورت هنگام اجرای فنونی مثل زیرگیری، مقاومت در مقابل قوس های حریف وغیره باشد.

از نظر فیزیکی قرارگرفتن در قسمت جلوی بدن هنگام گاردگیری و مقابله با حریف است.
در تنه و ستون فقرات گردن و بعد از آن پشت و کمر بیشترین مقدار آسیب دیدگی را داشته که شاید علت آن فشاری باشد که در زمان اجرای فنون مختلف، به خصوص بلند شدند در مواقعی که خم حریف را به صورت شکسته یا زانو زده گرفته و در خیمه حریف گیر کرده باشد.

در اندام تحتانی زانو و پس از آن ران شایع‌ترین عضوهای آسیب دیده می باشد که می تواند علت آن محدود نبودن حرکت مفصل زانو و پیچ خوردن آن هنگام دفاع در مقابل زیرگیری های حریف و یا هنگام چرخش در زمان زیرگیری از حریف مقابل و یا در برخورد مستقیم آن با زمین می تواند باشد.
درزمینه علل بروز آسیب‌ها نیز باید گفت که 84 درصد آسیب‌ها در شرایط تمرین مرتب ومنظم رخ داده است که با نتیجه “احمد زاکانی” 33 درصد و 83 درصد هم‌خوانی داشته و می توان گفت در این سطح از ورزش باید به نقش دیگر عوامل در بروز آسیب‌ها توجه داشت.

در مورد میزان کاهش وزن تنها 32 د رصد از افراد در زمان بروز آسیب‌ها در حال کم کردن وزن و رژیم بوده‌اند.
آمادگی روانی و شرایط روحی مناسب را می توان یکی ازعوامل دانست که در بروز آسیب سهیم است، چرا که 58 درصد از افراد در شرایط روحی نامناسب آسیب دیده‌اند.
عدم حضور مربی نیز نمی تواند به عنوان یک عامل موثر قلمداد شود، چرا که 92 درصد آسیب‌ها در حضور مربی و تنها 8 درصد آسیب‌ها در غیاب مربی واقع شده‌اند.
در این‌باره باید متذکر شد که مربی در اکثر جلسات تمرین حضور دارد و کمتر روزی وجود دارد که مربی در محیط ورزش حضور نداشته باشد.

نتایج حاصله نشان می‌دهد: 62 درصد از آسیب‌ها در شرایط بروز خستگی مفرط واقع شده و 38 درصد آن به بروز خستگی مفرط ارتباطی نداشته‌اند. در نتیجه می توان این عامل را یک عامل موثر دانست و توجه و مراقبت مربیان و ورزشکاران را به این نکته سوق داد که حتی‌الامکان از ادامه‌ی تمرین در شرایط بروزخستگی مفرط احتراز ورزند.
در مورد عامل گرم کردن و برخورداری از امکانات و وسایل وتجهیزات نتایج موید آن است که 90 درصد در شرایط بروزآسیب بدن خود را گرم کرده و 80 درصد از افراد از وسایل و امکانات استاندارد استفاده کرده بودند و در نتیجه این دو عامل را نمی توان عوامل مهمی دراین سطح ورزش در بروز آسیب دانست.

تمرین و تکنیک غلط و انجام حرکات غیر ورزشی را می توان یکی از عوامل موثر در بروزآسیب‌ها دانست. به طوری که 56 درصد آسیب‌ها درنتجیه تمرین و تکنیک غلط یا حرکات غیر ورزشی رخ داده است. هم‌چنین اکثر آسیب‌ها با 74 درصد در شرایط تمرین رخ داده است که این نتیجه با نتایح “احمدزاکانی” مطابقت دارد. در ضمن مراقبت و ارایه راهکارها برای احتراز و کاهش آسیب‌ها در زمان تمرین باید بیشتر باشد.

نهایتا آسیب‌های قبلی را در بروز آسیب‌های ورزشی جدید نباید نادیده گرفت، چرا که 60 درصد آسیب‌ها به دنبال آسیب‌های قبلی به وقوع پیوسته‌اند.
در نهایت می توان عوامل موثر بروز آسیب در این تحقیق را به ترتیب خستگی مفرط با 62 درصد آسیب‌های قبلی 60 درصد و شرایط روحی نامناسب 58 درصد و تمرین و تکنیک غلط و حرکات غیر ورزشی را 56 درصد بیان کرد.

پیشنهادات با توجه به یافته های تحقیق
1- به منظور آماده کردن کامل کشتی گیران در سطح ملی حضور یک مربی کشتی، همچنین روانشناس و پزشک متخصص ضروری است.
2- مربیان کشتی در رشته تخصصی خود لازم است. شایع‌ترین نوع صدمات در اعضای مختلف بدن را شناخته و ضمن جلب توجه و آگاهی کشتی گیران در جهت کاهش و احتراز از آن برنامه مناسبی را برای پیش‌گیری از بروز صدمات اتخاذ کند.

3- به منظور احتراز از اجرای تکنیک‌های غلط واجتناب از حرکات غیرورزشی پیشنهاد می‌شود که مربیان، ورزشکاران را به حضور مستمر، مداوم در کلاس‌های آموزشی و کسب مهارت اجرا و آگاهی‌های فنی و اخلاقی لازم ترغیب کنند.

4- تشکیل کلاس‌های آموزشی به جهت آگاه کردن مربیان و ورزشکاران نسبت به درمان و باتوانی کامل بعد از آسیب ها و راهکارهای جلوگیری از تشدید آنها ضروری است.
5- جهت کاهش احتمال بروز آسیب‌ها پیشنهاد می‌شود که مربیان، ورزشکاران را از ادامه تمرین شدید یا برگزاری رقابت در شرایط روحی نامناسب و بروز خستگی مفرط بازداشته و حتی الامکان تمرین را با فعالیت‌های انفرادی برای آنان ادامه می دهند.
6- مربیان باید روش صحیح گرم کردن متناسب با رشته کشتی را به کشتی گیران بیاموزند و برای بالا بردن قدرت و انعطاف و سایر عوامل آمادگی جسمانی برنامه ها وحرکات خاصی را پیش بینی کنند.
7- به منظور کاهش آسیب‌ها استفاده از وسایل حفاظی مثل گوش بند و زانوبند و وسایل استاندارد مثل کفش و تشک الزامی است.
8- پیشنهاد می‌شود که جنبه‌های بهداشت فردی از جمله کوتاه بودن ناخن‌ها، رعایت اندازه ریش، استفاده از حوله و سایر موارد بهداشتی به وزرشکاران آموزش داده شود و در محل تمرین نیز وسایل و جعبه کمک های اولیه وجود داشته باشد.

پژوهش – ورزش
سیستم ایمنی کشتی گیران با تغییرات سریع وزنی ضعیف می شود.

کمیته پزشکی فیلا باید تأثیر تغییرات رده وزنی کشتی گیران بر ایمنی هومورال آن ها را مورد توجه قرار دهد.
به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، نتایج تحقیقات استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه واستاد یار گروه ایمنی شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران با بررسی ” اثر تمرینات کشتی در پیش از فصل مسابقه و فصل مسابقه روی ایمنی هومورال کشتی گیران جوان ” ، بیانگر آن است که ورزشکاران در طی دوره هایی که پاسخ های ایمنی پس از ورزش ِ شدید مهار می شود، نسبت به ابتلا به عفونت و بیماری حساس تر می شوند.

گفتنی است، دراین ارتباط ، سیستم ایمنی هومورال به عنوان اولین خطر دفاعی مهم بدن با توجه به ویژگی تمرینات کشتی، نوع رقابت و خصوصیات بدنی و فیزیولوژیک کشتی گیران ، جایگاه ویژه ای را از لحاظ تندرستی و دوام کشتی گیران در طول فصل پیش از مسابقه و فصل مسابقه دارد.

در این تحقیق 37 کشتی گیر سَبک ِ آزاد جوان و سالم ِ داوطلب با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به دو گروه آزمایش 19 نفر و شاهد 18 نفر تقسیم شدند.
بر اساس این بررسی، گروه آزمایش در فصل پیش از مسابقه ( 3 ماه) و فصل مسابقه( 1 ماه) تمرینات معینی را انجام می دادند و گروه شاهد در برنامه تمرینات مورد نظر شرکت نمی کردند.

نتایج بررسی اثر تمرینات کشتی در پیش از فصل و فصل مسابقه بر روی شاخص های منتخب ایمنی هومورال کشتی گیران ، نشان داد که در وضعیت استراحت، دو گروه( آزمایش و شاهد) از نظر شاخص های منتخب ایمنی هومورال و متغیرهای تحت کنترل یکسان بوده اند، در فصل پیش از مسابقه ، غلظت های IgM , IgG, IgA سرم در دو گروه ، تغییر معنی داری نشان نداد.
همچنین در فصل مسابقه، گروه آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد ، غلظت IgG40 درصد و غلظت IgA30 درصد کاهش داشت که این تغییرات از نظر آماری معنی دار بودند. در دوره بازیافت، تغییر معناداری از نظر شاخص های منتخب ایمنی هومورال بین دو گروه مشاهده نشد.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که سیستم ایمنی هومورال کشتی گیران جوان در فصل مسابقه ، تحت تأثیر شدت تمرینات ، با تغییرات موقتی مواجه می شود که با توجه به برگشت این تغییرات در دوره بازیافت ، اهمیت آنها کاملا مشخص نیست. از سوی دیگر، کاهش حجم پلاسما و تبادلات آنی خارج عروقی پروتئین های پلاسما می توانند از ساز و کارهای تاثیر گذار بر تغییرات میزان این ایمونوگلوبولین ها در سرم ورزشکاران در طول فصل مسابقه باشند.
پژوهشگران در خاتمه تاکید کرده اند: تحقیق در خصوص دستگاه ایمنی کشتی گیران ، بسیار اندک بوده و انجام تحقیقات بیشتری را در این زمینه ضروری می سازد.

آیا تفاوتی در میزان بروز شدت آسیب های زانو درکشتی گیران با سایر ورزشکاران وجود دارد؟
میزان بروز آسیب های زانو در کشتی گیران بالا است ( تقریبا مثل فوتبال ) ، اما شدت آن کمتر است، احتمالا به دلیل حرکات پیچشی و خم شدن بیش از حد زانوها ، آسیب منیسک ( خصوصا قسمت خارجی آن) در این ورزش از همه رشته های دیگر شایعتر است .

شایعتر ین محل آسیب در کشتی گیران کجاست و اصولا مکانیسم آسیب در ورزش کشتی شامل چه مواردی است؟
زانوها بیشترین احتمال آسیب را دارند. اگر چه صدمات شانه ، سر و گردن هم به طور معمول مشاهده می شوند . در کل تماس مستقیم با حریف یا تشک کشتی ، ضربات مستقیم به سر و صورت تحت فشار قرار گرفتن یا کشیده شدن گردن و شانه ، برخورد زانو در هنگام زیر گیری یا افتادن روی تشک ازجمله علل آسیب در ورزش کشتی می باشند.
منظور از زمان آسیب یا Injury time چیست؟

در جریان مسابقه به هر کشتی گیر صدمه دیده حداکثر 2 دقیقه وقت درمان داده می شود تا به رقابت بازگردد( و گرنه نتیجه به سود حریف اعلام خواهد شد، مگر اینکه آسیب در اثر مانور غیر قانونی حریف باشد).
این زمان حالات خونریزی دهنده را شامل نمی شود ( مثلا برایخونریزی از بینی ) ، ولی میزان وقتهایی که برای مقابله و درمان خونریزی گرفته خواهد شد بر عهده داری مسابقه است. اگر خونریزی بیش از 5 دقیقه طول بکشد. داور می تواند بازی را خاتمه یافته اعلام کند. پس تصمیم سریع و صحیح در مرود توانایی ادامه کشتی توسط کشتی گیر برعهده پزشک تیم است .
از سال 1992 به بعد تصویب شد که استفاده از داروهای بی خطر در طی این زمان مجاز باشد: البته گلوکز خوراکی و یا مواد استنشاقی برای آسمی ها هم از جمله استثناء ها هستند. داروهای غیر مجاز ، در این شرایط غیر مجازند و استفاده از هر گونه دارویی در جهت کاستن از شدت درد( مثلا بی حس کنده های موضعی ممنوع است.

در مورد نحوه برخورد با پارگی ها و یا بریدگی های در حین مسابقه شرح دهید.
پس ازپاک کردن خون ،برای جلوگیری از خونریزی بیشتر به روی ناحیه فشار وارد می کنند. سپس می توان روی زخم را با چسب های بیشتر به روی ناحیه فشار وارد می کنند سپس می توان روی زخم را با چسب های استریل پوشانید. کشتی گیر می تواند سریعا به مسابقه بازگردد. چون احتمال کنده شدن چسب های استریل پوشانید . کشتی گیری میتواند سریعا به مسابقه بازگردد . چون احتمال کنده شدن چسب و خونریزی مجدد وجود دارد ، بهتراست ، مقداری از زمان مجاز آسیب را ذخیره کند تا برای دفعات احتمال بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

چگونه باید خونریزی از بینی را متوقف کرد؟
اگر خونریزی شدید و غیر قابل کنرتل باشد ، داور حق دارد بازی را متوقف کند برای مقابل با این معضل. کستی گیر را خوانده ( در هر وضعیتی که راحت تر است ) و از او میخواهند که با فین کردن خون و لخته های موجود را در دستمالی تخلیه کند. میتوان پس از این کار ، دستمال را روی پره های بینی فشار داد تا مواد باقیمانده تخلیه شود. حال با استفاده از پنبه و یا کتان یک تکه و کافی سوراخ بینی را مسدود یا به اصطلاح تامپون می کنند. در بعضی موارد تامپون را به پماد یا ماده ای روغنی هم آغشته می کنند. اما استفاده از مواد نقض کننده عروقی ممنوع است.

اصلاح گوش گل کلمی به چه معناست ؟ چگونه نمی توان از ایجاد آن جلوگیری کرد؟
ضربات و تروماهای مکرر به گوش سبب جدا شدن غضروف از بافت دور آن شده و در فاصله پدید آمده خون و سرم تجمع پیدا می کند. درصورت باقی ماندن این وضعیت ، هماتوم بوجود آمده ودر جریان خون غضروف اختلال ایجاد کرده و سبب غضروف سازی جدید در این ناحیه شده که خود سبب بد شکل شدن گوش می شود.
شاید مناسب ترین درمان ، تخلیه از راه ایجاد برشی کوچک باشد و پس از آن از مواد فشارنده ای استفاده می کنند تا این فضای بوجود آمده را مسدود نماید . استفاده از محافظهای سر در جلوگیری از ضربه های مکرر به گوش نقش موثری خواهند داشت .

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :
   1   2   3   4   5   >>   >