سفارش تبلیغ
صبا

مقاله یافتن مشخصه تفاضلی برای الگوریتم رمز سرپنت با الگوریتمهای

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله یافتن مشخصه تفاضلی برای الگوریتم رمز سرپنت با الگوریتمهای ژنتیک pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله یافتن مشخصه تفاضلی برای الگوریتم رمز سرپنت با الگوریتمهای ژنتیک pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله یافتن مشخصه تفاضلی برای الگوریتم رمز سرپنت با الگوریتمهای ژنتیک pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله یافتن مشخصه تفاضلی برای الگوریتم رمز سرپنت با الگوریتمهای ژنتیک pdf :

چکیده 1. مقدمه

در این مقاله، با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک1 و

براساس گراف حاصل از بازنمایی تفاضلی الگوریتم رمز سرپنت2، شیوهای جهت پیداکردن یک مشخصه تفاضلی3 k دوری برای این الگوریتم رمز پیشنهاد میگردد. بدین منظور، ساختار کروموزومها، چگونگی تولید جمعیت اولیه، تابع برازندگی، عملگر آمیزش و عملگر جهش الگوریتم ژنتیک پیشنهادی معرفی میشود.

همچنین، نتایج آزمایشات انجام شده براساس این شیوه جهت پیداکردن یک مشخصه 5 دوری مناسب برای تحلیل تفاضلی الگوریتم رمز سرپنت 6 دوری ارائه میشود.
مقایسه مشخصههای بدست آمده توسط شیوه پیشنهادی با مشخصههای 5 دوری منتشر شده در ]1[، ]2[، ]3[، ]4[ و ]5[
عملکرد مناسب این شیوه را تایید میکند.

ایده مطرح شده در این مقاله قابل تعمیم به سایر الگوریتمهای رمز قطعهای میباشد.

واژگان کلیدی: الگوریتمهای ژنتیک، مشخصه تفاضلی، الگوریتم رمز سرپنت

1 Genetic Algorithms 2 Serpent 3 Differential Characteristic

تحلیل تفاضلی4 روشی است که اثر تفاضلات خاص در زوج متنهای واضح را بر روی تفاضل زوج متنهای رمزشده متناظر با آنها بررسی میکند ]6. [ روش تحلیل تفاضلی در دو مرحله طراحی حمله و اجرای حمله انجام میشود. در مرحله طراحی حمله، تحلیلگر سعی میکند با استفاده از ویژگیها و نقاط ضعف الگوریتم رمز، یک مشخصه تفاضلی با احتمال بالا بدست آورد. در مرحله اجرای حمله، تحلیلگر با استفاده از این مشخصه به هر کلید ممکن یک احتمال نسبت میدهد و کلید با بیشترین احتمال را تعیین میکند. در زمینه تحلیل تفاضلی الگوریتمهای رمز کارهای متعددی انجام شده است.

در ]4[، از روشهای الگوریتمی مانند برنامهریزی پویا5 و بازگشت به عقب6 جهت پیداکردن یک مشخصه مناسب برای الگوریتم رمز قطعهای سرپنت ]7[ استفاده شده است.
پیداکردن مشخصه مطلوب با استفاده از روشهای فوق به علت نیاز به تعیین توابع محدودکننده جستجو توسط تحلیلگر، دارای محدودیتهایی از قبیل حذف ناخواسته

4 Differential Cryptanalysis 5 Dynamic Programming 6 Backtracking

جوابهای مطلوب، پیچیدگی محاسباتی بالا و وابستگی به شخص تحلیلگر میباشد. در ]5[ برای رفع مشکلات فوق، مدل بازنمایی عملکرد تفاضلی الگوریتم رمز قطعهای سرپنت ارائه شده است. در این مدل، از ترکیب گرافهای متناظر با هر یک از اجزاء الگوریتم رمز سرپنت، یک گراف جهتدار وزندار بدست میآید. با استفاده از این گراف، مساله پیداکردن بهترین مشخصه برای الگوریتم رمز به مسئله پیداکردن کوتاهترین مسیر در گراف جهتدار تبدیل میشود. در ]5[ برای پیداکردن مسیر مناسب در این گراف، از شیوه بهینهسازی اجتماع مورچگان ]8[ استفاده شده است.

در این مقاله، با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک و براساس گراف حاصل از بازنمایی تفاضلی الگوریتم رمز سرپنت، شیوهای جهت پیداکردن یک مشخصه تفاضلی مناسب برای این الگوریتم رمز پیشنهاد میگردد. استفاده از این شیوه باعث افزایش کارآیی در پیداکردن مسیر مناسب در گراف بازنمایی میشود، به طوری که زمان پیداکردن یک مشخصه مناسب برای الگوریتم رمز سرپنت در مقایسه با ]5[ به طور قابل ملاحظهای کاهش مییابد.

در ادامه این مقاله، در بخش دوم الگوریتم رمز سرپنت و در بخش سوم ساختار الگوریتمهای ژنتیک به طور مختصر معرفی میشود. در بخش چهارم، چگونگی استفاده از الگوریتمهای ژنتیک جهت پیدا کردن یک مشخصه تفاضلی k دوری برای الگوریتم رمز سرپنت شرح داده میشود. بدین منظور، ساختار کروموزومها، چگونگی تولید جمعیت اولیه، تابع برازندگی، عملگر آمیزش و عملگر جهش الگوریتم ژنتیک پیشنهادی معرفی میشود.

در بخش پنجم، نتایج آزمایشات انجام شده جهت پیداکردن یک مشخصه 5 دوری مناسب برای تحلیل تفاضلی الگوریتم رمز سرپنت 6 دوری ارائه میشود. در بخش ششم هم در مورد نتایج حاصل بحث به عمل میآید و پیشنهاداتی برای ادامه این تحقیق مطرح میشود.

2. الگوریتم رمز سرپنت

سرپنت ]7[ یک شبکه جانشینی- جایگشتی 32 دوری با اندازه قطعه 128 بیتی است. ساختار رمز شامل جایگشت اولیه IP ، 32 دور و جایگشت نهایی FP است. در سرپنت
ˆ ˆ
از 33 زیرکلید 128 بیتی K 0 تا K 32 استفاده میشود.
جایگشت اولیه IP برروی متن واضح P اعمال میشود
وˆ0 که ورودی به اولین دور است را نتیجه میدهد. دورها
B

از 0 تا 31 شمارهگذاری میشوند. بنابراین دور 0 اولین دور و دور 31 آخرین دور است. خروجی اولین دور (دور 0) با
ˆ ˆ
B1 ، خروجی دومین دور (دور 1) با B2 و خروجی دور i
ˆ
با Bi1 نمایش داده میشود.
در الگوریتم رمز سرپنت از هشت S-box با ورودی و
خروجی چهار بیتیS0 تا S7 استفاده میشود. در هر تابع

دور Ri (i {0,;,31}) ، تنها از تکرار یک S-box مشخص
استفاده میشود. به عنوان مثال، R0 از 32 نسخه ازS0
استفاده میکند. هر نسخه ازS0 چهار بیت از ˆ ˆ
B0 K0 را
به عنوان ورودی میگیرد و چهار بیت از بردار میانی را به

عنوان خروجی برمیگرداند. سپس بردار میانی حاصل با
ˆ
استفاده از تبدیل خطی تغییر یافته و بهB1 تبدیل میشود.
به طور مشابهR1 نیز 32 نسخه ازS1 را به طور موازی
ˆ ˆ
رویB1 K1 اعمال میکند و بردار میانی حاصل را با
ˆ
استفاده از تبدیل خطی تغییر میدهد تا B2 حاصل شود.
هر S-box دقیقاً در چهار دور استفاده میشود. بنابراین
پس از استفاده از S7 در دور 7، مجدداًS0 در دور 8 ، S1
در دور 9 و ; استفاده میشود.
آخرین دور (دور 31) با سایر دورها اندکی تفاوت
دارد. در این دور ابتداS7 ˆ ˆ اعمال
بر رویB31 K31
ˆ
میشود، سپس به جای اعمال تبدیل خطی، K32 با نتیجه
ˆ ˆ
فوق XOR میشود تاB32 حاصل شود. در نهایت B32
با اعمال جایگشت FP برروی آن به متن رمزشده C

تبدیل میشود.

ساختار رمز سرپنت را میتوان به صورت زیر توصیف کرد:

: IP(P) ˆ
B0
ˆ ˆ
Bi1 : Ri (Bi )
ˆ
که C : FP(B32 )

i 0,;,30 ˆ ˆ
Ri ( X ) LT (Si ( X Ki ))
i 31 ˆ ˆ ˆ
Ri ( X ) Si ( X Ki ) K32
در فرمولهای فوق، ˆi از 32 بار تکرار موازی i
S S mod8

بدست میآید و LT هم تبدیل خطی است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

بررسی مبحث زبانشناسی pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  بررسی مبحث زبانشناسی pdf دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مبحث زبانشناسی pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

زبانشناسی مطالعه علمی زبان است. این علم در وهله اول به زبان در مفهوم عام آن می نگرد یعنی از یک سو همه زبانها و از سوی دیگر آن خصوصیت انسان که او را از جانداران دیگر متمایز می کند (قوه نطق). تفاوت زبانشناسی با علوم دیگری که کم و بیش به زبان می پردازند در این است که زبانشناسی زبان را برای توضیح خود زبان بررسی می کند ولی آن علوم زبان را توضیح چیز دیگری به کار می گیرند (مثلاً برای مطالعه استعداد روانی تکلم یا قوانین تفکر یا نهادهای اجتماعی یا ضایعات مخ و اندامهای گفتار). باید دانست مطالعه تاریخ تحول و خویشاوندی زبانها و روابط آنها با یکدیگر موضوع "ریشه شناسی "، "زبانهای باستانی و"فقه اللغه" است.
زبان مهمترین وسیله ارتباطی بشر و پایه همه نهادهای اجتماعی اوست. اصطلاحاتی مانند "زبان موسیقی"، و "زبان گلها" و "زبان تصاویر" استعاره هایی بیش نیست؛ نه موسیقی زبان است، نه نقاشی و نه پیکرتراشی.
دم زدن و راه رفتن نتیجه کاربرد طبیعی بعضی از اندامهای بدن یعنی ششها و پاهاست. امّا زبان چنین نیست زیرا موضع معین و منحصری در بدن برای آن وجود ندارد. هر چند در علم آواشناسی سخن از اندامهای گفتاری به میان می آید ولی وظیفه اصلی هر یک از این اندامها چیز دیگری است سوای ایجاد صوت به منظور بیان مفاهیم ذهن. مثلاً دهان برای جویدن و فرودادن غذا و زبان برای چشیدن و حفره های بینی برای نفس کشیدن به کار می روند و دیگر اعضای گفتار به همچنین.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

تحقیق تبدیل فایلPDF به TXT pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  تحقیق تبدیل فایلPDF به TXT pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تبدیل فایلPDF به TXT pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق تبدیل فایلPDF به TXT pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق تبدیل فایلPDF به TXT pdf :

این برنامه یکی از قویترین برنامه ها در زمینه تبدیل فایل PDF به فایل های متنی با صفت TXT می باشد و هیچ گونه نیازی به برنامه Adobe Acrobat در این تبدیل فایل را ندارد. ویژگی های منحصر به فرد این برنامه که باعث متمایز شدن آن از دیگر برنامه ها می شود
on time بودن و سرعت بالای این برنامه در تبدیل فایل ها می باشد.

کار کردن با این برنامه بسیار ساده می باشد. به عنوان مثال با استفاده از گزینه Open می توانیم فایل PDF را که می خواهیم به فایل متنی ساده تبدیل کنیم انتخاب کنیم، پس از انتخاب محل ذخیره سازی فایل از ما پرسیده می شود.
دکمه های دیگر در مورد برنامه، سایت برنامه و ... می باشد.
این برنامه به کاربران این امکان را می دهد که فایل هایی با غالب PDF را به فایل متنی Word تبدیل نماید و در این عملیات Export کلیه محتویات فایل اولیه از جمله عکس ها و دیگر مستندات بدون هیچ گونه تغییری به فایل Word Document تبدیل گردد. این برنامه در حقیقت حافظه کلیه فایل های Text می باشد. این برنامه بدون هیچ گونه نیازی به برنامه
MS Word، Adobe Acrobat این روند تبدیل فایل را انجام می دهد.

در قسمت info توضیحاتی در مورد فایل که می خواهیم آن را تبدیل کنیم داده شده است. مانند نام فایل، اندازه فایل و ...

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

تحقیق شستشوی پشم pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  تحقیق شستشوی پشم pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق شستشوی پشم pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق شستشوی پشم pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق شستشوی پشم pdf :

پشم معمولا قبل از پروسسهای تولید نخ تحت شستشو قرار میگیرد تا چربی – عرق و ناخالصیهای معدنی از آن جدا گردند . گاهی عمل شستشو برای پشمهای با کیفیت پائین جهت صنعت قالی بافی یا پتو بافی مصرف دارند انجام نمیشود و این پشمها همراه با چربی موجود در آنها کارد میشوند . چربی باقی مانده در پشم ممکن است بعنوان نرم کننده الیاف در حین پروسس کمک نمایند اما کثافاتوناخااصیهای دیگر نیز در الیاف پشم وجود دارند که میتوانند ایجاد اشکال نمایند . بحر حال این چربیها بعدا از پشم جدا گردند.بطور کلی امروزه تمایل برای اینست که الیاف چرب قبل از مخلوط کردن و کارد کردن تحت عمل شستشو قرار گرفت وسپس هنگام مخلوط کردن روغن مخصوصی جهت نرم شدن الیاف به آنها زده شود . این روغن زدن به شرایط کار و تمیزی ماشین کمک مینماید همانطوریکه برطرف نمودن عیوب محصول تا حد ممکن بعدا در رنگرزی و تکمیل موجب بهتر شدن کالا میگردد .

درصد ناخالصیهای موجود در پشم در زیر آمده است .
نوع پشم درصد چربی درصد عرق درصد کثافات درصد ناخالصیهای نباتی درصد کاهش وزن

ظریف 10 - 40 2 - 20 5 - 40 0.5 - 12 30 - 70

متوسط 5 - 20 2 - 20 5 - 20 1 - 5 20 - 50

بلند 5 - 10 2 - 20 5 - 10 0.1 - 2 10 - 30

پشم قالی 5 - 10 2 - 20 5 - 20 0.5 - 2 20 - 40

مو (1) 2 - 8 1 - 3 5 - 20 0.1 - 1 15 - 30به منظور جدا نمودن ناخالصیهای فوق پشم خام در ماشینهای بزرگی که بویژه برای تولید زیاد ساخته شده اند شستشو داده میشود . عمل شستشو ممکن است به چهار روش مختلف زیر انجام شود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله نشانه شناسی pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله نشانه شناسی pdf دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نشانه شناسی pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نشانه شناسی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نشانه شناسی pdf :

نشانه شناسی از دهه ی 1950 همچون روش پژوهش در شناخت دلالتها و ادراک کارکردهای ارتباطی بکار رفته است. اندیشمندانی ماند لوی استروس، میشل فوکو، فردینان دوسوسور، چارلز ساندرس پیرس، رولان بارت و اومبرتواکو، آثار مهمی در این زمینه پدید آوردند و در زمینه ای خاص نشانه شناسی تصویر که شاخه ای از علم شناخت نشانه های دیداری است، آثاری از بارت در زمنیه عکاسی، سینما و نقاشی نوشته شده است.
بارت مبانی نظری خود را در سال 1962 در رساله ی « عناصر نشانه شناسی» شرح داده است. اما در این میان نظریه های چارلز ساندرس پیرس بیشتر مورد توجه نشانه شناسان تصویر است، زیرا وی نظریه ای عمومی درباره نشانه ها ارائه داده است و به دسته بندی و مشخص کردن گونه های متفاوت نشانه ها پرداخته است.
هد ف نشانه شناسی تصویر، کشف قاعده های« خواندن تصویر و درک معناهای آن از طریق شناخت عناصر تجسمی یا وجه تظاهر تصویر است که به تحلیل پیکربندی عناصر تصویری می انجامد در مرحله ی بعد به تحلیل اشکال و شناخت معناهای مدلول تصویردست می یابد.
نشانه شناسی بررسی علمی نشانه هاست و مانند علوم دیگر دارای اصول قواعد روش های مبتنی بر مشاهده آزمون وجستجو براساس معیارهای عینی است. این عمل نیز در حوضه هنرهای حجمی نیز مطرح و قابل تأمل است در معماری، طراحی صنعتی، نیز نشانه شناسی و ارتباط میان محصول یا حجم با انسان و تأثیرات روانی آن مورد بررسی قرار گرفته است که در روند تحقیقاتی به آن اشاره خواهد شد.
تعریف واژه ی« آرم» یا نشانه
حدوداً از ده سال پیش به پشنهاد استادان رشته ارتباط تصویری، دانشکده های هنر واژه ی « نشانه» به جای« آرم» و«لوگو» مورد استفاده قرار گرفت. با گسترش دامنه ی رشته نشانه شناسی که موضوع بررسی آن« نشانه» است بدیهی است که دیگر نمی توان نشانه را با مفهوم محدود« آرم» یا «لوگو» بکار برد از این رو به استناد فرهنگ لغات « هزاره»،« لاروس» و«معین»، در این تحقیق از همان واژه ی آرم استفاده شده است که نزدیکترین معادل« لوگو» و از طرفی آشناترین واژه برای افراد جامعه ما نیز هست.
هزاره: logo :( مؤسسه و غیره) آرم، علامت
فرهنگ معین: آرم( فر. Arme ) نشانه ای مشخص و معرف دولت، اداره، مؤسسه، کارخانه و مانند آن.
لاروس:logo بازنمایی گرافیک از یک مارک/ صنعتی یا تجاری
انواع گوناگون آرم
تاکنون روشهای مختلفی برای دسته بندی آرم ها و مشخص کردن گونه های متفاوت آن پیشنهاد شد ه است از دیدگاه نشانه شناسی این دسته بندی برحسب ترکیب عناصر زبانی، و شمایلی انجام می گیرد. بر این اساس دسته ای از آرمها فقط از عناصر زبانی استفاده می کنند ( یک نام، یک یا چند حرف)؛ که آنها را« آرم نوشتاری»،«logotype » می نامیم. دسته دیگر با ترکیب عناصر شمایلی طراحی می شوند؛ که آنها را« آرم شمایلی»،« logo iconique » یا«icotype » می نامیم. دسته سوم، از تلفیق عناصر شمایلی و نوشتاری ساخته شده اند؛ که آنها را« آرم تلفیقی»،« logo mixte » می نامیم.(شکل 1)

•آرم نوشتاریlogo type
این دسته از آرمها فقط با استفاده از نشانه های زبانی طراحی می شوند: گاه با نام اختصاری مؤسسه یا سازمان مانند: BHV برای فروشگاه Bazar de Bazare l Hotel deville برای مارک پوشک Louis Vuitton ، CA برای بیمه ی Credit Agricole یا با بزرگ نمایی حروف اول نام مؤسسه مانند: H برا ی انتشارات Hachette ، یا با ترکیب بندی حروف و ارقام طراحی می شوند. مانند:3M .برخی نیز نام کامل مؤسسه یا سازمان را بازنمایی می کنند مانند: نام طراح و سازنده ی جواهرات Cartier ، نام فروشگاه بزرگ و زنجیره ای Lafayette نام طراح و تولید کننده ی پوشاک New Man.(شکل2)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :
   1   2   3   4   5   >>   >